Vážení návštěvníci, vítáme Vás a přejeme Vám pohodlné nákupy. K tomu, abychom Vám vytvořili, co nejpříjemnější prostředí Vás žádáme o dodržování a respektování Návštěvního řádu. Děkujeme Vám za pochopení.

 1. Každý návštěvník obchodního domu je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či jiné formě znehodnocování majetku.
 2. Nepoškozujte majetek v objektu, včetně popisování nápisy, graffiti, nehrajte míčové hry, atd.
 3. Při zneužití nebo poškození zařízení obchodního domu bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
 4. Je zakázáno používat fyzické síly, násilí, neslušných gest nebo výrazů, projevů hanobících rasu, náboženství nebo skupinu osob, v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo omezení ostatních osob.
 5. Je zakázáno vstupovat do obchodního domu pod vlivem omamných, či návykových látek a jakékoliv vnášení toxické a omamné látky, vstupovat s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími či nebezpečnými látkami.
 6. Do prostoru obchodního domu je zákaz vstupu se zbraněmi a útočnými noži, s výjimkou příslušníků ozbrojených sborů ve službě.
 7. Je zakázáno žebrat a získávat jakýkoliv jiný majtkový prospěch z nepoctivých zdrojů.
 8. V odůvodněných případech můžou pracovníci státních, komunálních policejních složek provádět bezpečnostní prohlídky. Návštěvník je povinen tyto prohlídky akceptovat, odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 9. Návštěvník obchodního domu je povinen respektovat pokyny pracovníků obchodního domu k tomu určených.
 10. Neznečišťujte objekt, neplivejte, neodkládejte odpadky a žvýkačky mimo vyhrazené odpadkové koše.
 11. V budobě obchodního domu je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, kolečkových botách, skateboardech a jiných dopravních prostředcích.
 12. Nerušte nebo jinak neobtěžujte ostatní osoby svým projevem, oblečením, hlukem, zápachem atd.
 13. Bez souhlasu správce obchodního domu je přísně zakázáno provádět jakékoliv obchodní aktivity na území obchodního domu (včetně parkoviště a venkovních prostor). Jsou zakázány tyto a podobné aktivity: distribuce letáků, nabídky vzorků, provádění anket a průzkumů, prezentace komerčního i nekomerčního charakteru, hudební produkce.
 14. Na území obchodního domu je zakázáno pořádat demonstrace a petiční akce.
 15. Je zakázáno používat otevřený oheň a zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškození zařízení obchodního domu.
 16. Je zakázán vstup psů (s výjimkou doprovodu nevidomých) a ostatních zvířat.
 17. Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a potraviny mimo vyhrazená místa.
 18. Je zakázáno používání únikových východů zákazníky, mimo případ evakuace obchodního domu.
 19. Je zakázáno parkovat na chodnících, zásobovacím dvoře, trávnících, atd.
 20. Zaparkované dopravní prostředky nejsou provozovatelem střeženy.
 21. V objektu obchodního domu je zakázáno kouření.
 22. V objektu obchodního domu je zakázáno fotografování nebo filmování bez předchozího souhlasu správy obchodního domu.
 23. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců nenese vlastník a provozovatel obchodního domu odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržování opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných předpisů ČR.

V Havlíčkově Brodě dne 20.05.2016.

Návštěvní řád OD ALEJ